“Transmutation” Series
Glazed Ceramic Fragment, Plastic, Kozo